top of page

Wie ben ik?

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Voor wat betreft de activiteiten van dienstverlening zijn volgende algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbod en overeenkomst met de eenmanszaak  ‘Spreken is goud’ op naam van Ineke van der Vleuten,
met ondernemingsnummer BE 0727.621.150

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke offerte en overeenkomst gesloten tussen de klant en ‘Spreken is goud’ Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedinging en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
   

 2. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de klant het aanbod aanvaardt met ondertekening van het aanbod.
   

 3. Indien de  klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt  ‘Spreken is goud’ langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst op afstand via elektronische weg tot stand komt, heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De intussen mits toestemming van de klant geleverde prestaties mogen, niettegenstaande de herroeping, wel gefactureerd worden door ‘Spreken is goud’.
   

 4. Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten in de Nederlandse taal.
   

 5. Tarief:
  ‘Spreken is goud’ werkt op basis van een forfaitair tarief afhankelijk van de opdracht. De tarieven zijn exclusief BTW.
  Verplaatsingsonkosten buiten een straal van 20 km zitten niet inbegrepen in het tarief.
  Kosten niet inbegrepen in het tarief zullen op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever vooraleer ze worden gefactureerd.

   

 6. ​​Elke annulering van het geheel of een gedeelte van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van ‘Spreken is goud’ zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding op het overeengekomen bedrag vorderen afhankelijk van de termijn:

  • Tot 30 dagen: 30%

  • Binnen de termijn van 30 dagen tot 2 weken: 50%

  • Binnen de termijn van 14 dagen: 100%
    

 7. ​​Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen. Vanaf de vervaldag, binnen de  30 dagen na factuurdatum, brengt het onbetaalde gedeelte van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 10% per jaar op, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50€) als schadebeding.
   

 8. ‘Spreken is goud’ gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor bewezen directe schade ten gevolge van zijn opzettelijke fout. ‘Spreken is goud’ zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor indirecte schade in de meest algemene zin. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door  ‘Spreken is goud’ steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens in geval van opzet.
   

 9. Alle persoonsgegevens die de klant  aan ‘Spreken is goud’ verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en  ‘Spreken is goud’ en dit overeenkomstig de Privacy policy die de klant kan terugvinden op www. Sprekenisgoud.be. Ze worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. De gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan een partner die tussenkomt in het kader van onze wettelijke verplichtingen of die betrokken is bij de verwerking van de transactie met de klant.
   

 10. Alle in het kader van de opdracht gebruikte materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van ‘Spreken is goud’ en mogen derhalve niet in enigerlei vorm worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ‘Spreken is goud’.
   

 11. In geval van overmacht heeft ‘Spreken is goud’ het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de periode van verhindering of vertraging die door deze overmacht wordt veroorzaakt, zonder dat ‘Spreken is goud’ verantwoordelijk is voor enige schade die daaruit voor de klant voortvloeit. In dat geval zal de verlenging in verhouding staan tot de periode van verhindering of vertraging veroorzaakt door de overmacht.
  Indien de periode van verhindering of vertraging als gevolg van overmacht langer is dan twaalf maanden, heeft ‘Spreken is goud’ het recht het contract, voor zover het nog niet is uitgevoerd, te ontbinden zonder dat ‘Spreken is goud’ gehouden is tot enige schadevergoeding jegens de klant.
  Als overmacht wordt beschouwd elke gebeurtenis of gebeurtenis waarop ‘Spreken is goud’ redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waardoor ‘Spreken is goud’ niet in staat is om haar verplichtingen na te komen of redelijkerwijs niet kan worden verplicht.
   

 12. Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

bottom of page